Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond udržitelného růstu

Úplný název: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc

Původní název fondu

-1,4%

21.18

Hodnota investiční akcie
k 21.09.2023

Generali Fond udržitelného růstu je cestou, jak skloubit dlouhodobé zhodnocování peněz s podporou principů společensky odpovědného investování. Do portfolia fondu nakupujeme akcie prověřených stabilních společností napříč sektory i regiony, které jsou zařazeny do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fond je vhodný pro dlouhodobější investice v horizontu minimálně osmi let a vedle kapitálového výnosu, který lze očekávat vyšší než např. u dluhopisových fondů.

K 1. 9. 2021 dochází ke změně názvu podfondu Global Equity Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond světových akcií) na Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond udržitelného růstu). Tato změna názvu podléhá schválení Centrální bankou Irska.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Vydělávejte na investicích do akcií prověřených stabilních firem, které podporují udržitelný rozvoj.

Do jakých společností prostřednictvím tohoto fondu investujete?

Jedná se o ziskové a stabilní světové společnosti převážně zařazené do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target, jejichž výnosy umocňujeme aktivní správou fondu a přidanou hodnotou našeho dlouholetého investičního know-how.

Společnosti zařazené v uvedeném indexu a v portfoliu našeho fondu přispívají svou činností k ochraně klimatu i společnosti a z dlouhodobého hlediska vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj, podnikají tedy v souladu s principy ESG.

Proč investovat do Generali Fondu udržitelného růstu?

 • Podpora odpovědného podnikání a udržitelného růstu

  Kritéria udržitelnosti se vztahují na výběr cenově stabilnějších akcií i na celkové dopady podnikání jejich emitentů. Prostřednictvím svých investic se tak můžete podílet např. na snižování uhlíkové stopy a zachování přírodního bohatství pro budoucí generace. Vaše volba bude mít nejen finanční přínos pro vás, ale pozitivně ovlivní i životní prostředí a společnost jako takovou.
 • Diverzifikované akciové portfolio s nižší mírou rizika

  Fond investuje do širokého portfolia firem z celého světa. Cílem je zajistit výnos na úrovni globálních akciových indexů, ovšem s nižší mírou rizika, než jaké představuje investování do jednotlivých regionů či sektorů.
 • Omezená volatilita

  Pravidelnější růst hodnoty vybraných akciových titulů omezuje ztráty v nepříznivých obdobích a podporuje stabilitu výnosů fondu, což má příznivý vliv i na jeho výnosy dlouhodobé.
 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility hodnoty portfolia.
 • Investice již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Pro přehrávání videí je třeba povolit funkční cookies.

Povolit

Úplný název fondu:

 

Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc

Marketingové označení fondu: Generali Fond udržitelného růstu
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN: CZ84 2700 0000 0005 3655 0000
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B447QW86
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 3.5%
od 20 000 - 39 999 EUR - 3 %
od 40 000 EUR a více - 2.5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,73 %
Manažerský poplatek*:

2,15 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty pravidelné investice: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B447QW86&lang=cz&kid=yes

Pro tento fond se používá ceníková zkratka FSA-EUR. Výjimečně je možné použít i zkratku FUR-EUR.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 21,18 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,05 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,89 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5,85 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 10,03 %
Výkonnost fondu od začátku roku 8,17 %
Výkonnost fondu za 3 roky 19,59 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 6,15 %
Výkonnost fondu za 5 let 21,1 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,9 %
Výkonnost fondu za 10 let 57,47 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4,65 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -18,86 %
Výkonnost fondu za rok 2021 18,46 %
Výkonnost fondu za rok 2020 10,53 %
Výkonnost fondu za rok 2019 20,93 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -13,9 %
Výkonnost fondu za rok 2017 11,6 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,19 %
Výkonnost fondu za rok 2015 3,78 %
Výkonnost fondu za rok 2014 4,81 %
Výkonnost fondu za rok 2013 23,41 %
Výkonnost fondu za rok 2012 12,7 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -10,48 %
Výkonnost fondu za rok 2010 13,5 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.