Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Akciový investiční program

Pro klienty, kteří

  • očekávají větší výnos při vyšším riziku
  • umístění investice do fondů akciových a speciálních smíšených
  • doporučený investiční horizont 5 a více let

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Podrobné informace

Měna investičního programu: CZK
Číslo účtu pro investice: 590450000/2700

Nové složení programu Výše investice
Generali Fond zlatý fond 15%
Generali Fond živé planety 10%
Generali Fond globálních značek 25%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 15%
Generali Fond nových ekonomik 10%
Generali Fond nemovitostních akcií 15%
Generali Fond ropy a energetiky 10%
Původní složení programu Výše investice
Generali Fond nemovitostních akcií 20%
Generali Fond zlatý 15%
Generali Fond globálních značek 25%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 15%
Generali Fond nových ekonomik 10%
Generali Fond ropy a energetiky 15%

Stav ke dni 25.05.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,5119 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,5 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,45 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,42 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,12 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,79 %
Výkonnost fondu za 3 roky 27,56 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 8,45 %
Výkonnost fondu za 5 let 24,5 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 4,48 %
Výkonnost fondu za 10 let 53,13 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4,35 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -7,45 %
Výkonnost fondu za rok 2021 12,36 %
Výkonnost fondu za rok 2020 5,5 %
Výkonnost fondu za rok 2019 19,65 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -8,83 %
Výkonnost fondu za rok 2017 11,06 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,01 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -2,8 %
Výkonnost fondu za rok 2014 5,43 %
Výkonnost fondu za rok 2013 9,21 %
Výkonnost fondu za rok 2012 8,86 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,82 %
Výkonnost fondu za rok 2010 10,67 %
Výkonnost fondu za rok 2009 21,74 %
 

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.