Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond udržitelného růstu - dividendová třída

Úplný název: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc

0,45%

229.7

Hodnota podílového listu
k 23.03.2023

Generali Fond udržitelného růstu – dividendová třída je cestou, jak skloubit dlouhodobé zhodnocování peněz s podporou principů společensky odpovědného investování. Do portfolia fondu nakupujeme akcie prověřených stabilních společností napříč sektory i regiony, které jsou zařazeny do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fond je vhodný pro dlouhodobější investice v horizontu minimálně osmi let a vedle kapitálového výnosu, který lze očekávat vyšší než např. u dluhopisových fondů, je atraktivní také pravidelnou roční výplatou dividendy.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Vydělávejte na investicích do akcií prověřených stabilních firem, které podporují udržitelný rozvoj.

Do jakých společností prostřednictvím tohoto fondu investujete?

Jedná se o ziskové a stabilní světové společnosti převážně zařazené do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target, jejichž výnosy umocňujeme aktivní správou fondu a přidanou hodnotou našeho dlouholetého investičního know-how.

Společnosti zařazené v uvedeném indexu a v portfoliu našeho fondu přispívají svou činností k ochraně klimatu i společnosti a z dlouhodobého hlediska vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj, podnikají tedy v souladu s principy ESG.

Proč investovat do Generali Fondu udržitelného růstu - dividendové třídy?

 • Podpora odpovědného podnikání a udržitelného růstu

  Kritéria udržitelnosti se vztahují na výběr cenově stabilnějších akcií i na celkové dopady podnikání jejich emitentů. Prostřednictvím svých investic se tak můžete podílet např. na snižování uhlíkové stopy a zachování přírodního bohatství pro budoucí generace. Vaše volba bude mít nejen finanční přínos pro vás, ale pozitivně ovlivní i životní prostředí a společnost jako takovou.

 • Výplata dividendy

  Každý rok můžete obdržet dividendu, která se odvíjí od výše dividend, které vyplácejí jednotlivé akciové tituly uvnitř fondu.

 • Diverzifikované akciové portfolio s nižší mírou rizika

  Fond investuje do širokého portfolia firem z celého světa. Cílem je zajistit výnos na úrovni globálních akciových indexů, ovšem s nižší mírou rizika, než jaké představuje investování do jednotlivých regionů či sektorů.

 • Omezená volatilita

  Pravidelnější růst hodnoty vybraných akciových titulů omezuje ztráty v nepříznivých obdobích a podporuje stabilitu výnosů fondu, což má příznivý vliv i na jeho výnosy dlouhodobé.

 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).

 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).

 • Investice již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Způsob stanovení a nárok na výplatu dividendy

Rozhodným datem pro výplatu dividendy za uplynulý finanční rok je držení cenných papírů fondu k datu 31.1. K tomuto datu bude také vyhlášena výše dividendy na cenný papír.

Klient, který cenné papíry fondu odkoupí před 31.1, nemá na dividendu nárok. Výše dividendy není ovlivněna délkou držby cenných papírů fondu podílníkem - jediným a rozhodujícím aspektem je počet cenných papírů fondu držených k datu 31.1.

Vyplacení dividendy ovlivní výši NAV fondu, a to tak, že NAV fondu na jeden cenný papír platné ke dni následujícímu po dni vyhlášení dividendy a zároveň dni rozhodnému pro výplatu dividendy poklesne o výši vyplacené dividendy na jeden cenný papír.

Roční dividendový výnos:

 • Za první rok existence fondu (2021): nebyla dividenda vyplacena
 • Za druhý rok existence fondu (2022): nebyla dividenda vyplacena
Celý název fondu: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond udržitelného růstu – dividendová třída
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 1. 9. 2021
Depozitář:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Auditor: KPMG Audit, Dublin, Irská republika
ISIN: IE00011P34T6
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek 1,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,19 %
Manažerský poplatek*:

1,5 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty pravidelné investice: třída B - průběžná výplata výnosu ve formě dividendy na roční bázi
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00011P34T6&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 23.03.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 229,7 CZK
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,13 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,87 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 8,31 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -4,35 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,16 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -7,71 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.