Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Specifická rizika spojená s investicí do Generali Realitního fondu

Popis rizik spojených s investováním do Fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů v souladu se Zákonem.

Obecná rizika plynoucí z povahy investování do fondu kvalifikovaných investorů
Zákon rozlišuje investiční fondy na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Fondy kvalifikovaných investorů podléhají méně přísné právní ochraně investic klienta v porovnání s fondy kolektivního investování. To se projevuje zejména ve větší volnosti obhospodařovatele při definování investičních limitů a investiční strategie fondu kvalifikovaných investorů, které jsou upraveny především vlastním statutem fondu kvalifikovaných investorů. Změny statutu fondu kvalifikovaných investorů nepodléhají schválení Českou národní bankou. Investiční strategie a související rizika se tak mohou měnit po dobu trvání fondu kvalifikovaných investorů. Obecně se u kvalifikovaného investora předpokládá, že má odborné znalosti a zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika fondu kvalifikovaných investorů, postačující k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která při investování do konkrétního fondu kvalifikovaných investorů podstupuje. Společnost doporučuje, aby tomuto faktu odpovídal profil a výše investice, tj. aby investice do Fondu tvořila do 5 % majetku Investora, max. však 10 % jeho majetku.

Níže se uvádí výčet nejdůležitějších rizik spojených s investováním do fondu Realitní fond, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) ke dni podpisu Smlouvy. Plné a aktuální informace o rizicích Fondu jsou uvedeny v kapitole 9 Statutu Fondu.


Riziko vyplývající ze způsobu investování tohoto Fondu

Investice do Fondu není nikým garantována, veškeré investiční riziko tak nese Investor.


Nemovitostní rizika: Jedná se primárně o riziko nemovitostního trhu, kde může dojít k neočekávaným výkyvům (fluktuace cen Nemovitostí), není zaručeno dosažení stanovených cílů a Investor nemá zaručeno, že se mu vrátí původně investovaná částka. Dále se jedná o stavební vady, ekologickou zátěž, vliv okolí na tržní hodnotu, výpadek plánovaných příjmů z Nemovitostí, živelné pohromy, právní nestabilitu na nemovitostním trhu, veřejnoprávní regulaci (opožděné vydání stavebního povolení apod.), selhání Nemovitostní společnosti, ve které má Fond účast, neschopnost Fondu splácet přijatý úvěr, chybné ocenění Nemovitosti apod.


Likvidita nemovitostí: Riziko nedostatečné likvidity Nemovitostí spočívající v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení dostatečného množství Nemovitostí určených k prodeji (např. bytových jednotek v residenčních projektech), nebo včasné a přiměřené obsazení Nemovitostí určených k pronájmu (např. nebytových prostor u neresidenčních projektů) dostatečným množstvím nájemců. Tomuto riziku může Fond čelit zejména v období před splatností Fondu – viz Riziko koncového prodeje.


Nemožnost odkupu po dobu 3 let: Investor nebude moci realizovat odkup podílových listů Fondu po dobu 3 let ode dne vzniku Fondu bez ohledu na vývoj trhu.


Riziko koncového prodeje účasti v Nemovitostní společnosti/Nemovitosti: Předpokládaná doba trvání Fondu je 4 roky, s čímž souvisí zlikvidnění aktiv (zejména Nemovitostí) ke Dni splatnosti Fondu. Může nastat situace, že se podaří Nemovitosti prodat, ale za cenu nevýhodnou, nebo se Nemovitosti nepodaří prodat včas kvůli procesním vadám a Fond nebude schopen vyplatit prostředky Investorům dle podmínek ve Statutu.


Riziko řízení/Riziko Odborného správce a dalších externích subjektů vyplývá především z možnosti selhání při výkonu předmětných činností nebo při spolupráci mezi Společností a těmito subjekty. Riziko může být spojeno také se selháním Odborného správce, který je pověřen správou Nemovitosti. V případě selhání nebo výpadku může hrozit, že Fond nebude schopen vykonávat související povinnosti. Nahrazení Odborného správce může navýšit náklady Fondu.


Operační riziko, jehož důsledkem může vzniknout ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů Fondu, Odborného správce (např. insolventnost, nedbalost nebo úmyslné jednání odpovědných osob).

Riziko koncentrace:

• Investice v podobě pořízení více Nemovitostí ve shodné oblasti (např. město, stát apod.). Může dojít k cenovému pohybu Nemovitostí pouze v konkrétní lokalitě (snížení atraktivity lokality).

• Investice s nízkou diverzifikací z pohledu počtu nájemníků, počtu Nemovitostí, segmentu nemovitostního trhu (např. rezidenční a kancelářské budovy) apod. je ovlivněna společným faktorem rizika.


Ostatní rizika spojená s investováním: Fond bude čelit v průběhu existence standardním rizikům (tržní, kreditní, riziko koncentrace, operační, apod.) související s likvidní částí Fondu (peníze, termínované vklady, cenné papíry atd.).


Veškeré informace uvedené výše mají pouze informační charakter a nenahrazují Statut Fondu. Zde uvedené informace rovněž nepředstavují nabídku, doporučení či poradenství pro investování.


Obsah pojmů uvedených zde s velkým počátečním písmenem je vymezen Smlouvou o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů, Statutem a Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. k investování do Fondů a Investičních programů .