Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, będziesz używać tylko niezbędnych plików cookie na stronie Generali Investments CEE. Aby osiągnąć jak najlepsze wrażenia użytkownika, zalecamy włączenie wszystkich rodzajów plików cookie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować nasze pliki cookie. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Premium Balanced Fund

Pełna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0%

13.13

Wartość jednostki uczestnictwa
na 12.01.2022

Fundusz jest jednym z trzech profilowych funduszy, który jest charakterystyczny tym,że płynnie zmienia proporcje akcji i obligacji w portfelu i dlatego potrafi szybko reagować na zmieniające się warunki na rynkach kapitałowych. Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy szukają równowagi pomiędzy zwrotem i ryzykiem a zamierzają inwestować swoje środki finansowe na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu składa się po części z akcji i z obligacji, przy neutralnej alokacji osiąga element akcji około 40% udziału. Akcje są ponadto szeroko zróżnicowane regionalnie i sektorowo. Obligacyjna część portfela jest mieszanką obligacji korporacyjnych z wyższym potencjałem wydajności i rządowych z niższym ryzykiem. Średni czas zwrotu obligacji w portfelu nie przekracza 7 lat.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować w Fundusz?

 • Nowoczesne narzędzie dla tych, którzy wolą zrównoważony portfel

  Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i wsparciu grupy Generali w każdym momencie ustawia optymalną równowagę akcji i obligacji w portfelu, by zmaksymalizować wydajność w stosunku do ryzyka (rynku).
 • Elastyczna strategia inwestycyjna

  Udział akcji i obligacji w pełni odzwierciedla bieżącą sytuację na rynkach kapitałowych i wizję zarządzającego portfelem. W dobrych czasach w portfelu jest więcej akcji, natomiast w czasach niepewności sytuacja jest odwrotna.
 • Wyższy potencjał wydajności

  Udział składnika akcji nie jest ograniczony, w ten sposób w przypadku sprzyjających warunków na rynkach kapitałowych fundusz potrafi wykorzystać potencjał wydajności akcji i tym samym osiągnąć lepsze wyniki.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co przyczynia się do zmniejszenia wahań (zmienności) wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Premium Balanced Fund
Skład Funduszu: obligacje
Data założenia: 26.2.2013
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/117-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00BGLNMG98
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 do 19 999 PLN - 3,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 2,60 %
100 000 do 199 999 PLN - 2,20 %
Co najmniej 200 000 PLN - 1,80%

Minimalna wartość inwestycji:

 50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa:  0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,67 %

 


Taksa manadżerska*:


0 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 13.13 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -43.55 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -68.9 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -77.07 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -76.25 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -21.75 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -72.7 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -35.13 %
Wynik funduszu za 5 lat -71.38 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -22.14 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 -69.4 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 5.12 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 10.14 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -2.35 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 6.34 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 6.12 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 0.61 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 2.74 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.