Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Dynamic Balanced Fund

Pełna nazwa: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.13%

60.18

Wartość jednostki uczestnictwa
na 25.11.2021

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy preferują wyważony stosunek kwoty oczekiwanej wydajności, miary ryzyka inwestycyjnego i potrzebnego horyzontu czasowego inwestycji, w tym przypadku ustalanego na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu jest rozłożony pomiędzy część akcji i część obligacji, przy czym część akcji osiąga maksymalny udział w wysokości 30%. Część akcyjna jest szeroko zdywersyfikowana zarówno regionalnie jak i sektorowo. Poszczególne akcje są wybierane na podstawie podstawowych i technicznych wskaźników. Część obligacji portfela składa się z czeskich obligacji państwowych o dłuższych terminach zapadalności i obligacji korporacyjnych, których struktura jest podobna do Funduszu Obligacji Korporacyjnych. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zrównoważony portfel zarówno pod względem ryzyka, tak pod względem stopy zwrotu

  Dzięki optymalnej strukturze aktywów, tzn. połączeniu konserwatywnych obligacji i akcji, fundusz zapewnia zrównoważony stosunek pomiędzy poziomem ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu. Inwestycje w funduszu są starannie rozdzielone pomiędzy różne sektory, regiony i poszczególne tytuły, co dodatkowo zmniejsza ogólne ryzyko..
 • Wszechstronne i łatwe rozwiązanie dla Twoich potrzeb

  Można czerpać z mocnych stron poszczególnych instrumentów szerokiej oferty portfela, który jest już ustawiony i nie trzeba go żmudnie zestawiać. Nie trzeba monitorować bieżącą sytuację na rynkach, zajmować się analizą i kolejnymi przesunięciami pomiędzy akcjami, obligacjami i instrumentami rynku pieniężnego. Nasi zarządzający portfelem zrobią to za Ciebie.

 • Korzystny horyzont inwestycyjny

  Dzięki optymalnej kombinacji akcji i obligacji możesz skrócić swój horyzont inwestycyjny, korzystając przy tym z wysokiego potencjału zwrotu akcji.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Fundusz nadający się dla fundacji

  Fundusz spełnia wymogi prawne dotyczące inwestowania fundacji.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Dynamic Balanced Fund
Skład Funduszu: zrównoważony 
Data założenia: 3.12.2013
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/118-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00BGLNMS11
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 do 19 999 PLN - 3,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 2,60 %
100 000 do 199 999 PLN - 2,20 %
Co najmniej 200 000 PLN - 1,80%

Minimalna wartość inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,14 %
 


Taksa manadżerska*:

0 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 25.11.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 60.18 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -1.51 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -1.07 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.38 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 8.53 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 6.78 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 22.62 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 7.03 %
Wynik funduszu za 5 lat 32.82 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 5.84 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 3.76 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 12.98 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -5.22 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 10.04 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 7.79 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -1.57 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 4.5 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.