Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Emerging Europe Fund

Pełna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-17.23%

8.02

Wartość jednostki uczestnictwa
na 02.06.2022

Fundusz jest przeznaczony dla dynamicznych inwestorów długoterminowych, którzy szukają ciekawych możliwości i chcą skorzystać z wyższego wzrostu gospodarczego oraz niskiego zadłużenia rozwijających się gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, której rynki mogą być w niektórych przypadkach dla przeciętnego inwestora niedostępne lub kosztowne. Jednocześnie tacy inwestorzy muszą akceptować wyższe ryzyko w regionie i większą zmienność wartości poszczególnych spółek a także są świadomi między innymi możliwości większego wahania kursów walut. W portfelu są reprezentowane przede wszystkim Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Turcja i Rosja. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany regionalnie, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego warto inwestować do Funduszu?

 • Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego

  Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w odróżnieniu od krajów rozwiniętych mają znacznie wyższą stopę wzrostu, co rzutuje się na lepszy potencjał zysku lokalnych firm.
 • Zaplecze grupy Generali

  Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut

  Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut.
 • Idealny i niedrogi sposób wejścia na rynki byłego "Bloku wschodniego".

 • Dywersyfikacja portfela

  Inwestowanie w Europie Środkowej i Wschodniej jest również odpowiednia z punktu widzenia dywersyfikacji portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Emerging Europe Fund
Skład Funduszu: Akcje
Data założenia: 16.5.2011
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/107-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia
ISIN: IE00B3PQHD53
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 do 19 999 PLN - 4,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 3,50 %
100 000 do 199 999 PLN - 3,00 %
Co najmniej 200 000 PLN - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 2,32 %


Taksa manadżerska*:

0 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 02.06.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 8.02 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -82.35 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -83.49 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -86.19 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -85.94 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -86.62 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -85.37 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -47.3 %
Wynik funduszu za 5 lat -85.03 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -31.6 %
Výkonnost fondu za 10 let -78.93 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -14.42 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 19.41 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 -13.84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 12.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -8.56 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 21.34 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 12.65 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -2.23 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -1.63 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -6.94 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 10.1 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.