Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Emerging Europe Fund

Pełna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.36%

61.73

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.10.2021

Fundusz jest przeznaczony dla dynamicznych inwestorów długoterminowych, którzy szukają ciekawych możliwości i chcą skorzystać z wyższego wzrostu gospodarczego oraz niskiego zadłużenia rozwijających się gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, której rynki mogą być w niektórych przypadkach dla przeciętnego inwestora niedostępne lub kosztowne. Jednocześnie tacy inwestorzy muszą akceptować wyższe ryzyko w regionie i większą zmienność wartości poszczególnych spółek a także są świadomi między innymi możliwości większego wahania kursów walut. W portfelu są reprezentowane przede wszystkim Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Turcja i Rosja. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany regionalnie, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego warto inwestować do Funduszu?

 • Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego

  Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w odróżnieniu od krajów rozwiniętych mają znacznie wyższą stopę wzrostu, co rzutuje się na lepszy potencjał zysku lokalnych firm.
 • Zaplecze grupy Generali

  Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut

  Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut.
 • Idealny i niedrogi sposób wejścia na rynki byłego "Bloku wschodniego".

 • Dywersyfikacja portfela

  Inwestowanie w Europie Środkowej i Wschodniej jest również odpowiednia z punktu widzenia dywersyfikacji portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Emerging Europe Fund
Skład Funduszu: Akcje
Data założenia: 16.5.2011
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/107-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia
ISIN: IE00B3PQHD53
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 do 19 999 PLN - 4,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 3,50 %
100 000 do 199 999 PLN - 3,00 %
Co najmniej 200 000 PLN - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,35 %


Taksa manadżerska*:

0 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 61.73 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 5.36 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 11.45 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 21.37 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 48.82 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 22.99 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 15.43 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.9 %
Wynik funduszu za 5 lat 37.3 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 6.55 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 -13.84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 12.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -8.56 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 21.34 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 12.65 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -2.23 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -1.63 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -6.94 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 10.1 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.