Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Sustainable Growth Fund

Pełna nazwa: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.39%

20.42

Wartość jednostki uczestnictwa
na 01.12.2022

Fundusz to sposób na połączenie długofalowego wzrostu wartości ze wspieraniem zasad odpowiedzialnego społecznie inwestowania. Do portfolio funduszu kupujemy akcje wiarygodnych, stabilnych spółek z różnych sektorów i regionów, które znajdują się na liście globalnego indeksu giełdowego MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fundusz jest przeznaczony do długoterminowego inwestowania z horyzontem nie krótszym niż osiem lat, jego dochód kapitałowy można przewidzieć wyższy niż np. w przypadku funduszy obligacyjnych.

Z dniem 1 września 2021 r. nazwa funduszu Global Equity Fund, Generali Invest CEE Plc zostanie zmieniona na Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc. Ta zmiana nazwy podlega zatwierdzeniu przez Centralny Bank Irlandii.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Zarabiaj na inwestycjach w akcje wiarygodnych, stabilnych firm, które wspierają zrównoważony rozwój.

W jakie spółki inwestujesz za pośrednictwem tego funduszu?

Chodzi o zyskowne i stabilne spółki światowe wchodzące w skład globalnego indeksu giełdowego MSCI World Minimum Volatility ESG Target, których dochody poszerzamy poprzez aktywne zarządzanie funduszem oraz za pomocą wartości dodanej wynikającej z naszego długoletniego know-how w zakresie inwestowania.

Wszystkie spółki zawarte w tym indeksie i w portfolio naszego funduszu przyczyniają się swoją działalnością do ochrony klimatu i społeczności, stwarzając w ten sposób długofalowo dogodne warunki do zrównoważonego rozwoju, swoją działalność prowadzą zgodnie z zasadami ESG.

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Wspieranie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego wzrostu

  Kryteria zrównoważonego rozwoju obejmują wybór akcji o większej stabilności pod względem ceny, jak również pod względem całkowitych efektów działalności ich emitentów. Za pośrednictwem swoich inwestycji mogą Państwo w ten sposób uczestniczyć np. w zmniejszaniu śladu węglowego i zachowaniu bogactwa przyrody dla następnych pokoleń. Wybór ten przysporzy Państwu nie tylko korzyści finansowych, lecz wpłynie również pozytywnie na środowisko i społeczeństwo.
 • Zdywersyfikowane portfolio akcji o niższym stopniu ryzyka

  Fundusz inwestuje w szerokie portfolio firm z całego świata. Celem jest zapewnienie dochodu na poziomie globalnych indeksów giełdowych, jednak przy niższym stopniu ryzyka, niż jaki zawiera inwestowanie w pojedyncze regiony lub sektory.
 • Ograniczona zmienność

  Bardziej regularny wzrost wartości wybranych akcji ogranicza straty w niesprzyjających okresach i wspiera stabilność dochodów funduszu, co przekłada się pozytywnie również na jego długoterminowe dochody.
 • Kwalifikowany wybór pozycji inwestycyjnych

  Konkretne pozycje do portfolio funduszu kupowane są w oparciu o analizę parametrów jakościowych (ważna pozycja na rynku, korzyści komparatywne w stosunku do konkurencji), jak również ilościowych (ponad przeciętne wartości wskaźników finansowych w ramach sektora i ich stabilność w czasie, wpływ pozycji na dywersyfikację portfolio).
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Realizowane jest zabezpieczanie ryzyka walutowego, co pomaga ograniczyć wahania wartości portfolio.
 • Inwestowanie od najniższych kwot

Pełna nazwa Funduszu: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Sustainable Growth Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/204-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B447QW86
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 2,82 %


Taksa manadżerska*:

2,15 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 20.42 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 5.97 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.85 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -2.76 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -12.21 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -15.38 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 14.01 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.47 %
Wynik funduszu za 5 lat 16.69 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.13 %
Výkonnost fondu za 10 let 82.81 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 6.22 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 18.46 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 10.53 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 20.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -13.9 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 11.6 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 3.19 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 3.78 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 4.81 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 23.41 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 12.7 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -10.48 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 13.5 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.