Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Informace zveřejňované dle MiFID II

Na základě požadavku § 15n odst. 5 Zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších prováděcích předpisů Vás tímto informujeme o 5 převodních místech, na kterých Generali investments CEE, investiční společnost a.s. (dále jen „Společnost“) prováděla pokyny v rámci poskytování investiční služby správa portfolia a které jsou pro ni nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů.

Na níže uvedeném odkazu naleznete přehled 5 převodních míst nejdůležitějších z hlediska objemů provedených obchodů za rok 2022 v členění pro jednotlivé druhy finančních nástrojů.

Přehled je dále členěn na:

  • Profesionálního zákazníka a zákazníka, který není profesionálním zákazníkem.
  • Převodní místa a třetí strany, které Společnost využívá k provádění svých pokynů (brokeři)
  • SFT nástroje a ostatní nástroje.

Ke stažení ZDE.

Společnost prováděla v roce 2022 všechny pokyny v rámci služby správy portfolia v souladu s platnými Pravidly pro provádění pokynů a v požadované kvalitě.

V rámci čtvrtletního hodnotícího procesu jsou u míst provádění a třetích stran, u nichž Společnost zadává pokyny nebo jimž Společnost předává pokyny k provedení, vyhodnocovány jak kvantitativní (zpětné vyhodnocení četnosti poskytnutí nejlepší ceny a ostatních faktorů) tak kvalitativní parametry (negativní zmínky v médiích, benchmarky, operační problémy, kvalita komunikace a vypořádání, zkušenosti s back office, případně další).

Data za rok 2021 ke stažení ZDE.

Data za rok 2020 ke stažení ZDE.

Data za rok 2019 ke stažení ZDE.

Data za rok 2018 ke stažení ZDE.

Data za rok 2017 ke stažení ZDE.